พระธรรมวชิรมุนี วิ.รศ.ดร.
อาจารย์ประจำภาควิชา
  • email@yourmail.com
  • + 0123 3456 7890
  • www.yoursite.com
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. ๒๕๑๓  สำเร็จชั้นประถมศีกษาปีที่ ๔  โรงเรีนบ้านบึงเนีย  จังหวัดขอนแก่น
      พ.ศ. ๒๕๑๗  สอบไล่ได้นักธรรมเอก  วัดวุฒาราม  สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
      พ.ศ. ๒๕๒๘  ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาวิชาศาสนาปรัชญา  คณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย      
      พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์       
      พ.ศ. ๒๕๓๔  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต(อ.ม.) สาขาศาสนาศาสนาเปรียบเทียบ  มหาวิทยาลัยมหิดล
      พ.ศ. ๒๕๕๔  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  หลักสูตรนานาชาติ(Internationl Program)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      พ.ศ. ๒๕๕๗  สำเร็จการศึกษาปริญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ศาสนศึกษา) หลักสูตร (International Program) มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

การศึกษาเพิ่ม 
      ศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมปัฎฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ. ๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี และ ดร. พระภัททันตะอาสภเถระอัคคมหากัมปัฏฐานาจริยะ เป็นครูผู้บอกกัมมัฎฐาน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ   วิปัสสนาธุระ

ตำแหน่ง

งานปกครอง
พ.ศ. ๑๕๓๑ :  เป็นรองเจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ :  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๑๕๓๙ :  เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ :  เป็นเจ้าคณะ ๗
พ.ศ. ๒๕๕๒ :  เป็นเจ้าคณะ ๓     

พ.ศ.๒๕๖๓ เจ้าคณะเขตพระนคร

หน้าที่การงาน       
      – ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี วิปัสสนาวิธีวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
       – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๓
      – เจ้าคณะเขตพระนคร
      – พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
      – พระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
      – พระวิปัสสนาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
      – กรรมการาชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พิมพ์ครั้งที่ ๒ ,กรรมการกองพระอภิธรรมปิฎก  ในการพิจารณาตรวจสอบต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  ๖๐  ปี  ตามมติมหาเถรสมาคม    
      – พระวิปัสสนาจารย์ บรรยายธรรม และสอนให้กับ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
      – พระวิปัสสนาจารย์/วิทยากรบรรยายตามสถานที่ และสถานศึกษาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอาราธนา

ผลงานวิชาการ