ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

 

เกี่ยวกับเรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยนี้ จึงมีชื่อตามกฎหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” คณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เปิดการศึกษาเน้นหนักในด้านภาษาบาลี พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา ในชั้นแรกแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ :-
๑. ภาควิชาภาษาบาลี
๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
๔. ภาควิชาภารตวิทยา
ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผู้สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นแรก จำนวน ๔ รูป และอนุปริญญา (อนุ พธ.บ.) จำนวน ๒ รูป

งานวิชาการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

รูปแบบการเรียนรู้แบบศาสนาเปรียบเทียบ

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบ

คณาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

 

บุคลากร

คณาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

Religious Methodology

 

Special Lecture

บรรยายพิเศษ

"...ศาสนาคือเครื่องมือ (tool) เราใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์..."

ศ.ดร.สมภาร พรมทา

ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

"...นักศึกษาศาสนาต้องศึกษาศาสนาด้วยทัศนะที่ไร้อัตตา เป็นกลาง และวิเคราะห์ ..."

พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสนาไม่ได้เริ่มต้นที่ความดีความชั่ว แต่เริ่มที่ความตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness)

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา