พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ผศ. ดร.
ผอ. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  • khwanchai.hem@mcu.ac.th
  • ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖
การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ เปรียญธรรม ๙ ประโยค กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๔๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

๑.  พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

๒. การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

๓. วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน: กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๓.

บทความวิชาการ

๑. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาท” ตีพิมพ์ใน วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) (TCI ฐาน ๑), หน้า ๕๑-๖๕.

๒. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๖๐) (TCI ฐาน ๑), หน้า ๓๗๖-๓๘๘.

๓. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “เงินกับคุณาค่าทางจริยะ : กรณีพระภิกษุจับเงิน”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) (TCI ฐาน ๑), หน้า ๑-๑๕.

๔. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “การบูรณาการหลักธรรมภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒). (TCI ฐาน ๒), หน้า ๒๖๗-๒๘๔.

๕. บทความวิจัยร่วม ๓ เรื่อง คือ 

  ๕.๑ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ (TCI ฐาน ๑). หน้า ๓๘-๕๓.

     ๕.๒ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการ

     แก้ปัญหา บริโภคนิยมของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี”. 

     วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ 

     พฤษภาคม ๒๕๖๐ (TCI ฐาน ๑). หน้า ๔๕๗-๔๖๘.

      ๕.๓ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. “พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญ

       ในสังคมไทย”วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม-

       มิถุนายน ๒๕๖๒ (TCI ฐาน ๑). หน้า ๕๗๐-๕๘๔.

หนังสือ
 
๑. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิหยดธรรม. ๒๕๖๐. จำนวนหน้า ๓๒๓ หน้า. ISBN: 978-616-92081-3-6
๒. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนรากฐานคุณธรรม จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร, ๒๕๖๑. จำนวนหน้า ๑๖๐ หน้า. ISBN: 978-616-92926-8-5

เอกสารประกอบการสอน

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาพุทธมหายาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. จำนวนหน้า ๒๖๗.

๒. .เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. จำนวนหน้า ๒๒๗.

๓. เอกสารประกอบการสอนวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. จำนวนหน้า ๒๕๑.

๔. เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยศาสตร์ประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. จำนวนหน้า ๒๗๙.