พระศรีรัตโนบล,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำภาควิชา
  • email@yourmail.com
  • + 0123 3456 7890
  • www.yoursite.com
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๒ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยมัทราส (University of Madras) เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๙ Doctor of Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยมัทราส (University of Madras) เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย
ตำแหน่ง

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรัชญา

พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓๔

ผลงานวิชาการ