พระครูวินัยธรสมุทร ถาวโร,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำภาควิชา
  • email@yourmail.com
  • + 0123 3456 7890
  • www.yoursite.com
ประวัติการศึกษา
 – นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
– ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

 รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
-รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา (The Happily Learning Model in Buddhism) -ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์ (A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life for The Buddhist way of Life School, Surin Province.)
ผลงานทางวิชาการ
-หนังสือ พุทธปรัชญามหายาน (Mahayana Buddhist Philosophy) -หนังสือ ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น (Religions in China, Korea and Japan) -หนังสือ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ (Anciant Indian Philosophy) - หนังสือ ประวัติศาสตร์ชาวกวย (ส่วย) (History of Kuay)