พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ผศ.ดร.
อาจารย์
  • email@yourmail.com
  • + 0123 3456 7890
  • www.yoursite.com
ประวัติการศึกษา
– ป.ธ.9 (เทียบเท่าปริญญาตรี)
– พธ.บ. จาก มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1),
– ปริญญาตรี จาก มสธ 6 ใบ :นิติศาสตร์, การบริหารการศึกษา, การสอนมัธยมศึกษา(เกียรตินิยม), รัฐศาสตร์, การศึกษานอกระบบ, เทคโนโลยีการอาหาร
– ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 ใบ : การบริหารรัฐกิจ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน และภาษาไทย
– ปริญญาโท พธ.ม. (วิทยานิพนธ์ดี)
– ปริญญาโท ศษ.ม. จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปริญญาเอก ศน.ด.(วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง

อาจารย์


ผลงาน
====
- หนังสือ "สายธารแห่งปรัชญา" ศิลปะแห่งการบอกเล่าปรัชญาด้วยอัตชีวประวัติ ของเหล่านักปรัชญา ผู้มีอิทธิพลต่อโลก จนทำให้โลกต้องเปลี่ยนแปลง
- หนังสือ "จิตในปรัชญาของวิลเลียม เจมส์" ปรัชญาถือว่าเป็นแม่ของศาสตร์ทั้งปวง และเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก วิธีคิดในทางปรัชญาสามารถตอบปัญหาชีวิตได้