พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
  • email@yourmail.com
  • + 0123 3456 7890
  • www.yoursite.com
ประวัติการศึกษา
1) สถาบัน สำนักเรียนวัดพระเชตุพน เขตพระนคร ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ วุฒิที่ได้รับ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
2) สถาบัน มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท สาขาวิชา บาลี-สันสกฤต
3) สถาบัน มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาบาลี
ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๑ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๒ รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คณบดีคณะพุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ
------------------------
๑. วยาสสุภาษิต แปลจากภาษาสันสกฤต ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒ 2546 ๒. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) I แปลจากภาษาสันสกฤต 2541 ๓. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) II แปลจากภาษาสันสกฤต (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒) 2556 ๔. สัทธัมโมปายนะ ตรวจสอบชำระจากอักษรโรมัน 2542 ๕. การใช้ภาษาบาลี (Usage of Pali) 2547 ๖. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง : Kaccayana – Vyakarana : A Critical Study Vols. I – II Department of Sanskrit And Prakrit Languages, University Of Poona , March 1997. ๗. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ : An Analytical Study of Knowledge on Buddhism in Buddhist Texts at Watsungmen in Phrae Province, ๒๕๕๔ ๘. งานวิจัย เรื่อง “หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย” (ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ๒๕๕๕ : นักวิจัย ในโครงการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ๒๕๕๕ ๙. งานวิจัย เรื่อง ความจริงจากการวิจัย “กรรม”, ๒๕๕๖ ๑๐. งานวิจัย เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า (เมียนมาร์) : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม The Buddhism in Burma (Myanmar) : History Cultural and Social Relationship, ๒๕๕๖ ๑๑. งานวิจัยเรื่อง ทศชาติชาดก : แนวคิดและกระบวนการสร้างจริยธรรมทางสังคม DasaJataka : Concepts and Processes of Social Morality Building, ๒๕๕๗ ๑๒. พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี พัฒนาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน : Buddhism in Korea, Development and Current Situation, ๒๕๕๘

ที่ปรึกษา
----------------------
- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดพระพุทธศาสนาแห่งโลก - อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ - ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย - ประธานสอบและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอกต่างมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ - ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

งานบริการสังคม
------------------------
-เป็นตัวแทนของวัดให้การต้อนรับประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นางฮิลลารี คลินตัน รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เยี่ยมชมและบรรยายแนะนำถึงความสำคัญของโบราณสถานภายในวัดคือ พระวิหารโลกนาถ,พระอุโบสถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) และเจดีย์ ๔ รัชกาล ในโอกาสที่บุคคลสำคัญทั้งสองได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีกำหนดการแวะเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนฯ เป็นเวลาประมาณ ๔๕ นาที หลังจากที่ได้นำเยี่ยมชมภายในวัดด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นที่ประทับใจแล้ว โอกาสนี้ นายบารัค โอบามา ได้มอบให้เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนถวายของที่ระลึกแก่พระสุธีธรรมานุวัตร เป็นหนังสือ ๑ ชุด ๒ เล่ม คือ ประวัติประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในการทำหน้าที่ต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ถือได้ว่า ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง และผู้นำของชาติต่างๆ ที่มาชมวัดพระเชตุพนได้เป็นผู้นำทั้งสิ้น กับกษัตริย์เบลเยี่ยม, นายกรัฐมนตรีจีน, ประธานาธิบดีชิลี, นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นต้น

รางวัล / เกียรติบัตรหรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
---------------------------------- ๑. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ได้เข้ารับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ