โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์————————-ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการศึกษาศาสนาในมิติของชีวิตและสังคม”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ—————————-ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ (D ๓๒๓) อาคารเรียนรวมโซนดีชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา