โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการสานเสวนาทางศาสนา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ (D ๓๒๓) อาคารเรียนรวมโซนดีชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา