โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์————————-ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีวิทยาทางศาสนา”โดย พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มจร—————————-ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ (D ๓๒๓) อาคารเรียนรวมโซนดีชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา