ตลอดเดือนมกราคม 2565 นี้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มีหัวข้อบรรยายดีๆ ตามนี้1. “การตีความคัมภีร์ศาสนาพุทธ” โดย รศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว ในวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป2. “ศาสนากับสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป3. “ศาสนากับการบริหารในโลกสมัยใหม่” โดยพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป4. “ศาสนากับยุคโพสต์โมเดิร์น” โดย ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565