โครงการสัมมนาวิชาการ “รูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา”
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มจร
……………………………………………..
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
หัวข้อ: “การตีความเชิงปรัชญาศาสนาในปัญญาประดิษฐ์
(AI: Artificial Intelligence)” : ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
……………………………
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หัวข้อ: “พุทธศิลป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อิทธิพลจากอินเดีย” : ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
…………………..
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
หัวข้อ : การศึกษาวิจัยคัมภีร์มหายานในเอกสารจีน
พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผศ.ดร. อาจารย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร
…………………………………….
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หัวข้อ : พหุวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา
Hon. Dr. Sathit Kumar : President: Ramakrishana Vedanta Society of Thailand
ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล